သင္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျမင္႔၊ ပလပ္စတစ္ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ အလႊာထပ္အိပ္ ႏွင္႔ အလိပ္လုပ္ငန္း။                                                                                                                                                                        ထုပ္ပိုးပစၥည္းမိ်ဴးစံုကို ေခတ္မီစက္ၾကီးမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ေအာင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။
Prologue,

“No Organization exists without Customers”, as the saying goes, Shwe Mi Industrial Co., Ltd, giving full attention to every single feedbacks from Consumers & Entrepreneurs of Soft Packaging Industry and attempting all the time to upgrade the product quality better & better, has a firm ambition to participate in achieving the promotion of Gross Domestic Product of Myanmar, now under political and economic reforms.

Board of Directors

Company’s Board of Director was simply formed with first Directors as follows;
Managing Director - U Ni
BOD Members     1. U Shwe
                          2. U Sein Than
                          3. U Kyee Sein

Company Profile

Shwe Mi Industrial Co., Ltd. was established on the eighth day of Arpil,1997 as 100 % local owned, manufacturing company in accord with the company Registration No.45/1997-1998 under Myanmar Companies Act (1914) with permission from the Ministry of National Planning and Economic Development.

Four of Myanmar Engineers, recruited for Plastic Printing Business were sent to Indonesia for studying the business at PT. Miwon Indonesia and they stayed there for 6 moths to learn all the printing processes detail.

The advanced machines, imported from South Korea, arrived in late 1997 and the commercial production was successfully launched on February 15, 1998. We started our business in Hlaing Tharyar Industrial Zone (2) and in the late 2004, the whole plant was transferred to current location of No.49, Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Hlaing Thayar Industrial Zone (1).

Because of fulfilling the Consumers and Entrepreneurs’ requirement in a straight way with precise quality products and also the comprehensive responses and kind supports of consumers & entrepreneurs, very hard efforts of our own employees and the true guidance of Management, our Company, started only with 7 machines, became the Market Leader in packaging business very shortly and it even reached a status of running the business with more than 40 machines due to reinvestment process.

Shwe Mi Industrial Co., Ltd became 5 times larger than original capacity within 15 years, will always fulfill the requirement of consumers and entrepreneurs basing on very best experiences, advanced technologies, precise qualities, and the highest performance & services, better and better without any failure.

Objectives

Company’s Objectives were straightforwardly set out as below;
1) Providing the advantages of Soft Packaging System to qualified local products through which the local products to be competitive with foreign products both in local and foreign markets.
2) Participating to minimize the foreign exchange leakages in Soft Packaging Industry by doing such kind of import substitute business intending to assist the national economic development.
3) Promoting the inflow of technical know-how, opening-up the job opportunities and social security of employees in balance with the development of business.